Elezioni Ordine Ingegneri Provincia Taranto

29/07/2013 2917

Elenco dei consiglieri eletti per il quadriennio 2013-2017:

ING. FARESE GIOVANNI
ING. PUCCI GIOVANNI
ING. DI DONNA GIUSEPPE
ING. PINTO FRANCESCO
ING. VECCHI GIANLUIGI
ING. SASSO SIMONA
ING. DILONARDO DONATO
ING. AQUARO MARTINO
ING. CURRI ANTONIO
ING. DI NAPOLI ROBERTO
ING. MARINELLI COSIMO
ING. LATERZA FRANCESCO
ING. DI FRANCO DOMENICO
ING. TONTI LAURA
ING. IUNIOR SPECIALE DOMENICO